Crynodeb:

Diben cyffredinol y swydd:
Darparu gwasanaethau rheoli tai o safon i denantiaid hŷn sy’n byw yn eiddo Barcud, a fydd yn galluogi’r Gymdeithas i gyflawni ei hamcanion busnes a diwallu anghenion ei thenantiaid, gan sicrhau bod tenantiaid yn gallu gwireddu eu dyheadau o ran byw’n annibynnol.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom ni Yma

Rôl y Swydd:

Cyfrifoldebau Allweddol:

Tai â Chymorth:

 • Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth ar gyfer tenantiaid Barcud sy’n byw mewn eiddo Tai â Chymorth.
 • Asesu anghenion a sicrhau bod unigolion yn cael eu cyfeirio at wasanaethau.
 • Cynnal asesiadau risg gyda thenantiaid, gan greu cynlluniau cymorth sy’n hybu eu hannibyniaeth, sy’n meithrin eu gallu a’u hyder ac sy’n dangos sut y gellir diwallu eu hanghenion unigol.
 • Cadw cofnodion trylwyr ynghylch tenantiaid sy’n cael cymorth, gan ddiweddaru’r cofnodion wrth i asesiadau risg a chynlluniau cymorth gael eu rhoi ar waith.
 • Darparu gwybodaeth i breswylwyr am eu cyfraniadau ariannol i gynlluniau Tai â Chymorth (taliadau gwasanaeth ac ati).
 • Monitro iechyd a lles tenantiaid, gan nodi unrhyw newidiadau yn eu cynlluniau cymorth.
 • Darparu cyngor ac arweiniad i denantiaid sy’n byw mewn eiddo Tai â Chymorth, gan gysylltu â sefydliadau allanol lle bo hynny’n briodol.
 • Cynorthwyo tenantiaid newydd i symud i mewn i’r eiddo, a chynorthwyo tenantiaid sy’n gadael i symud allan o’r eiddo.
 • Ymateb i alwadau brys, gan ddarparu cymorth a chysur i denantiaid.
 • Creu a chynnal cysylltiadau cryf â’r gymuned leol.
 • Annog tenantiaid i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a hybu hynny, gan gynorthwyo i ddatblygu cynlluniau cyfranogiad preswylwyr.
 • Rheoli a chynnal diogelwch yr eiddo Tai â Chymorth.
 • Annog tenantiaid i ddefnyddio’r cyfleusterau cyffredin.
 • Ymateb i unrhyw gwynion ac adrodd yn eu cylch yn unol â pholisi a gweithdrefnau Barcud.
 • Cynnal profion rheolaidd ar gyfleusterau’r eiddo Tai â Chymorth.
 • Paratoi’r ystafell i westeion, ei chadw ar gyfer pobl yn ôl yr angen, a chasglu’r tâl am ei defnyddio.
 • Dirprwyo dros y Cydlynydd Tai â Chymorth yn ôl yr angen.

Pobl:

 • Hybu diwylliant o gyflawni’n dda, sy’n hybu gwelliant parhaus ac arbedion effeithlonrwydd.
 • Rhannu gwybodaeth am flaenoriaethau, cynlluniau, gweledigaeth ac amcanion y Gymdeithas er mwyn sicrhau
 • bod gwaith yn cael ei gyflawni’n effeithiol gan fodloni’r safonau gwasanaeth a’r targedau a gytunwyd.

Corfforaethol:

 • Hybu, datblygu a rheoli partneriaethau effeithiol â rhanddeiliaid mewnol ac allanol er mwyn sicrhau gwelliant parhaus wrth ddarparu gwasanaethau.
 • Hybu mentrau iechyd a lles ym mhob rhan o’r sefydliad.
 • Darparu gwasanaeth ardderchog i bob cwsmer mewnol ac allanol.
 • Gweithio’n unol â pholisïau’r Gymdeithas ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant bob amser ac ym mhob agwedd ar waith cyflogi a darparu gwasanaethau.
 • Sicrhau bod y Gymdeithas a’i gweithwyr yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol, statudol a rheoleiddiol ynghyd ag arfer gorau.
 • Ym mhob agwedd ar waith y Gymdeithas, hyrwyddo systemau cyfathrebu effeithiol, rhagoriaeth o ran gwasanaeth i gwsmeriaid, a ffocws ar wella’n barhaus.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill y gallai fod yn rhesymol gofyn i ddeiliad y swydd eu cyflawni.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r fanyleb person Yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cyflog : £25,127 (ar gyfartaledd)

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, parhaol

Lleoliad: Aberystwyth

Dyddiad cau: 7 Rhagfyr 2023 (canol dydd)

(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad cyfweliad: 18 o Ragfyr 2023

Gwneud cais:

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk