Crynodeb:

Rydym yn edrych am Gweinyddwr Gweithriadau i ymuno ân tîm i ddarparu pwynt ffocws a chyswllt proffesiynol ar gyfer ein trigolion, partneriaid a rhanddeiliaid.

Amdanom Ni:

Cymdeithas Tai elusennol ddielw yw Bro Myrddin, sy’n cael ei harwain gan Fwrdd o hyd at 10 o aelodau bwrdd, ac mae’n darparu tai ar draws Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Rydyn ni’n adeiladu, yn gwella ac yn cynnal tua 950 o gartrefi ac yn darparu amrywiaeth o wasanaethau tai i’n preswylwyr a rhanddeiliaid eraill.

Mae ein preswylwyr yn cynnwys pobl sengl a theuluoedd, pobl ifanc a hŷn ac mae ein cartrefi’n amrywio o fflatiau a thai unigol i gynlluniau tai gwarchodol a hostelau i bobl sydd ag anghenion gofal.

Mae Cymdeithas Tai Bro Myrddin yn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a thegwch yn ei rôl fel landlord mawr, darparwr gwasanaethau a chyflogwr.

Rôl Swydd:

Mae hon yn rôl amrywiol a heriol ac e fydd yn ofynnol i unigolion sydd ag ymrwymiad Wasanaethau Cwsmeriaid i ddarparur  enghraifft o’r gwasanaethau canlynol:

  • Ateb a chofnodi pob cyswllt yn gywir o alwadau sy’n dod i mewn ac allan.
  • Rhoi cyngor cyffredinol i ymholiadau.
  • Darparu cefnogaeth weinyddol i aelodau staff.
  • Prosesu a dosbarthu post.
  • Cyrraedd targedau a osodwyd gan y Rheolwr Gweithrediadau a’r Arweinydd Tîm Gweithrediadau.

Profiad:  I gael lefel da o addysgu (er enghraifft, isafswm o 4 TGAU neu gyfatebol).

Buddion:

Rydym yn cynnig pecyn gwych o fuddion ychwanegol gan gynnwys, 30 diwrnod gwyliau’r flwyddyn (ynghyd â Gwyliau banc), Cynlluniau Pensiwn Tai Cymdeithasol a weithredir gan y Gymdeithas, parcio am ddim, Cymhellion Iechyd a Lles a fwy.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  Parhaol

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o adref ac weithiau yn y swyddfa (gyda’r bwriad o ddychwelyd i weithio llawn amser yn y swyddfa pan fydd yn ddiogel gwneud hynny). Darperir hyfforddiant yn ddigidol lle bo hynny’n bosibl. Wrth weithio o bell, bydd yr holl offer sy’n ofynnol i fodloni gofynion y rôl hon yn cael eu darparu gan y gymdeithas.

Swydd yn amodol ar ddatgeliad DBS.

Dyddiad Cyfweliad: 13 Rhagfyr 2022

Sut i Wneud Cais:

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.bromyrddin.co.uk/bro-myrddin/recriwtio-2/?lang=cy

Derbynnir CV fel ychwanegiad at y ffurflen yn unig.

Dyddiad cau: 10:00yb 6 Rhagfyr 2022

Mae’r Gymdeithas yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob sector o’r gymuned.