Crynodeb:

Byddwch yn gweithredu fel rhan o dîm i ddarparu gwasanaeth effeithiol sy’n canolbwyntio ar bobl heb do uwch eu pennau, gyda’r nod o’u hailsefydlu a chynnig llety brys ar eu cyfer. Byddwch yn weithgar wrth hyrwyddo a meithrin perthnasoedd gwaith effeithiol gyda defnyddwyr gwasanaeth, cydweithwyr ac asiantaethau allanol gyda’r bwriad o wella enw da’r sefydliad.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom ni here

Rôl y Swydd:

Bydd y Gweithiwr Prosiectau Nos yn gweithio o dan gyfarwyddyd y Rheolwr Lloches Nos a Llety Dros Dro / y Swyddog Llety Dros Dro wrth gyflawni’r tasgau canlynol:

 • cynnal cofnodion gwrthrychol cywir, gan gynnwys nodi’r holl bethau sy’n digwydd yn ystod y sifft yn y llyfr log dyddiol (a’u defnyddio mewn ôl-drafodaeth â Rheolwr y Prosiect pan fo modd);
 • cyflawni cyrchoedd cynlluniedig o’r lletyau, archwilio pryderon sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch, gormod o sŵn ac aflonyddwch, a delio â phroblemau o’r fath ar y cyd â chydweithwyr;
 • defnyddio’r gwasanaeth ar-alwad bryd bynnag y bo’i angen yn y nos;
 • dilyn unrhyw geisiadau neu gyfarwyddiadau a nodir yn y cofnod dyddiol gan y Rheolwr Prosiect;
 • cadw’n hollol wybyddus o ddatblygiadau’r sefydliad trwy’r sianeli cyfathrebu sydd ar gael;
 • cynnal perthnasoedd gwaith cryf â thimau eraill o fewn y Gymdeithas Gofal;
 • cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y sefydliad;
 • rhoi gwybod i’r awdurdodau priodol am unrhyw ddifrod neu ddiffyg;
 • cynorthwyo defnyddwyr lloches a/neu breswylwyr ag ymholiadau a’u “cyfeirio” at yr asiantaethau perthnasol os oes angen;
 • cyflawni dyletswyddau glanhau yn ôl yr angen;
 • cymryd rhan mewn goruchwyliaethau a drefnwyd trwy gydol y flwyddyn;
 • cynrychioli’r Gymdeithas Gofal yn gadarnhaol ac yn broffesiynol bob amser;
 • cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl yr angen.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r fanyleb person YMA

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Aberystwyth

Cyflog: £10.90 yr awr

Cytundeb: Parhaol yn amodol ar gyllid

Oriau: 37 Awr (160 per rota period)

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2023 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad cyfweliad: 21 Rhagfyr 2023

Gwneud cais:

I wneud cais, dilynwch y ddolen hon Recruitment – Barcud – Work With Us

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk