Yng Nghanfod Swyddi Elusennol, rydym yn ymroddedig i ddiogelu a pharchu’ch preifatrwydd. Yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym wedi rhoi llawer o wybodaeth fanwl am sut rydym yn defnyddio ac yn storio unrhyw wybodaeth a roddwch i ni pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan hon, a sut rydym yn ei chadw’n ddiogel.

Mae’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn fframwaith cyfreithiol sy’n gosod canllawiau ar gyfer casglu a phrosesu gwybodaeth bersonol unigolion yn yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Rhaid i’r gweithdrefnau a’r egwyddorion a nodir yn y polisi hwn gael eu dilyn bob amser gan Ganfod Swyddi Elusennol, ein gweithwyr, ein contractwyr, neu bartïon eraill sy’n gweithio ar ran y cwmni.

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis, y mae gwefannau yn eu gosod ar gyfrifiaduron a dyfeisiau symudol pobl sy’n ymweld â’r gwefannau hynny. Maent yn cynnwys dynodwr unigryw, ond anhysbys, sydd fel arfer yn gyfres o lythyrau neu rifau.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill o’n gwefan. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi pan fyddwch yn edrych ar ein gwefan a hefyd yn ein galluogi i wella ein gwefan.

Rydym yn defnyddio’r mathau canlynol o gwcis:

• Cwcis swyddogaethol. Mae’r rhain yn gwcis sy’n ofynnol ar gyfer gweithrediad ein gwefan.
• Cwcis dadansoddol/perfformiad. Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella’r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r hyn y maent yn chwilio amdano yn rhwydd. Nid yw’r cwcis hyn yn adnabod unrhyw ddefnyddiwr unigol yn bersonol. Fel arfer, cwcis trydydd parti yw’r rhain, a ddefnyddiwn i ddarparu gwell profiad defnyddiwr.

Efallai y bydd y cwcis hyn hefyd yn cael eu defnyddio i gyflawni swyddogaethau sy’n benodol i’r wefan.
Gallwch atal pob cwci (gan gynnwys cwcis swyddogaethol) trwy weithredu’r gosodiad ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod bod cwcis yn cael eu gosod. Fodd bynnag, os gwnewch hyn, efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad i rai rhannau o’n gwefan.

Rydym yn casglu’r wybodaeth gyswllt ganlynol:

• Enw

• Gwybodaeth gyswllt yn cynnwys cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn

Mae’r wybodaeth uchod yn cael ei dal, ei defnyddio a’i datgelu gennym yn y ffyrdd canlynol, oni thynnir caniatâd yn ôl:

Sut y defnyddir yr wybodaeth hon:

• I ymateb i’ch ymholiadau ac i ni roi’r wybodaeth rydych wedi gofyn amdani gennym

• I gynnal ein rhwymedigaethau cyfreithiol gyda chi

• I barhau i roi ein gwasanaethau i chi

• I wella ein cynhyrchion a gwasanaethau

• Cadw cofnodion mewnol

• I gysylltu â chi drwy e-bost neu ffôn at ddibenion ymchwil marchnata

• I roi gwybod i chi am unrhyw hyrwyddiadau neu newidiadau i’n gwasanaethau

MailChimp
Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, MailChimp, i roi:

• Diweddariadau pecyn cyfryngau a hyrwyddiadau
• Hysbysiadau swyddi

Rydym yn casglu ystadegau o amgylch agor e-byst a chliciau drwy ddefnyddio technolegau safonol y diwydiant, i’n helpu i fonitro a gwella. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://mailchimp.com/legal/privacy/ Gallwch ddad-danysgrifio i’r negeseuon cyffredinol ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, drwy glicio ar y ddolen gyswllt dad-danysgrifio ar waelod unrhyw un o’n negeseuon e-bost, neu drwy e-bostio jane@housingjobs.wales

Google Analytics

Pan fydd rhywun yn ymweld ag www.housingjobs.wales rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion ynghylch patrwm ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr i rannau amrywiol o’r safle, ac i’n galluogi i roi gwybod am gyfraddau ymateb i swyddi gwag penodol. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei phrosesu mewn ffordd nad ydyw’n adnabod unrhyw un yn unig. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymgais i ganfod hunaniaeth y rhai sy’n dod i’n gwefan, ac nid yn caniatáu i Google wneud hynny.

Diogelwch
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb ganiatâd, rydym wedi rhoi mesurau diogelwch ychwanegol ar waith ar draws ein platfform. Rydym hefyd yn gorfodi amgryptio HTTPS ar draws ein parth, mae’r holl ddata a drosglwyddir rhwng y defnyddiwr a’n gwefan wedi’i amgryptio’n llwyr.

Dolenni cyswllt i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni cyswllt i wefannau eraill o ddiddordeb. Os ydych chi’n defnyddio’r dolenni i adael ein gwefan, nodwch nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan honno. Ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a gwneud yr wybodaeth a roddwch ar safleoedd o’r fath yn breifat, gan nad yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan y Polisi Preifatrwydd hwn. Dylech wirio’r Polisi Preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Eich Gwybodaeth Bersonol

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu neu brydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd, neu ei fod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

Mae gennych hawl i weld, diwygio, neu ddileu’r wybodaeth bersonol sydd gennym. E-bostiwch eich cais at Jane Thomas jane@housingjobs.wales

Newidiadau Polisi Preifatrwydd

Gellir gweld unrhyw ddiweddariadau/newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd GDPR yn y dyfodol ar y dudalen hon. Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau sy’n ymwneud â’r polisi hwn, anfonwch e-bost at jane@housingjobs.wales