Crynodeb:

Rydym yn chwilio am Aelod Bwrdd. Byddai profiad o wasanaethu ar Fwrdd a/neu gadeirio pwyllgor neu Fwrdd yn fantais. Mae gennym ddiddordeb mewn derbyn ceisiadau gan bobl ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd.

Amdanom Ni:

Mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei yrru gan ein pwrpas cymdeithasol cryf a’n gwerthoedd sy’n darparu cartrefi a gwasanaethau i dros 2,700 o aelwydydd ledled Gogledd Cymru. Rydym yn adeiladu ar sylfeini cadarn a hanes balch. Eleni, rydym yn dathlu hanner can mlynedd yn y maes tai ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar yr etifeddiaeth honno yn y dyfodol.

Mae ein gweledigaeth yn glir: Gwneud gwahaniaeth drwy ddarparu cartrefi mewn cymunedau lle mae pobl wrth eu bodd yn byw. Mae’r weledigaeth honno’n sail i bopeth a wnawn yma yng Ngogledd Cymru. Rydym yn deall gwerth a phwysigrwydd cartref da ac rydym yn gwybod bod tai yn golygu mwy na brics a morter.

Rôl y Swydd:

Mae gennym gyfle i dri unigolyn ymuno â’r Bwrdd – rydym yn chwilio am Is-gadeirydd ar gyfer y Bwrdd, Cadeirydd newydd i’r Pwyllgor Archwilio a Risg, ac aelod o’r Bwrdd.

Byddai profiad o wasanaethu ar Fwrdd a/neu gadeirio pwyllgor neu Fwrdd yn fantais. Mae gennym ddiddordeb mewn cael ceisiadau gan bobl sydd ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd sy’n cynnwys:

  • Cyllid/cyfrifyddiaeth a rheoli risg
  • Rheoleiddio tai
  • Polisi Tai
  • Datblygu
  • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Atebion Digidol

Mae’r Bwrdd, fel rhan o’i ymrwymiad i gynrychioli ein cymunedau lleol yn well ledled Gogledd Cymru, eisiau annog a denu aelodau o gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig lleol a/neu aelodau o grwpiau anabledd neu grwpiau eraill a dangynrychiolir i ymuno â Bwrdd Tai Gogledd Cymru. Mae amrywiaeth y bwrdd, yn yr ystyr ehangaf, yn bwysig oherwydd mae’n arwain at wneud penderfyniadau mwy cytbwys er mwyn sicrhau bod buddiannau ein cwsmeriaid wrth wraidd y ffordd rydym yn gweithredu.

Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru yn falch o fod wedi ennill gwobr Ansawdd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (QED) Tai Pawb, ac rydym yn parhau â’n hymrwymiad i sicrhau bod Tai Gogledd Cymru yn lle gwych i fod yn chi eich hun.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Conwy

Cyflog: £4,500 per annum

Hyd y gwasanaeth: Tair blynedd, wedi’i gapio ar naw mlynedd

Oriau: Y rhai sy’n angenrheidiol i gyflawni’r rôl ond fel arweiniad o leiaf 2 ddiwrnod y mis.

Dyddiad Cau: 28 Mehefin 2024

Dyddiad Cyfweliad: Cynhelir cyfweliadau cam cyntaf yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 8 Gorffennaf 2024

Cyfweliadau terfynol: 15 Gorffennaf 2024

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch lawrlwytho pecyn gwybodaeth o https://www.arkconsultancy.co.uk/about/work-with-us/northwaleshousing-board/ neu gallwch gysylltu â Helen Scurr yn ARK Consultancy hscurrr@arkconsultancy.co.uk i drefnu trafodaeth

Gwneud cais:

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk