Crynodeb:

Bydd y Gweithiwr Achos (Ynni Cartref) yn darparu cyngor, cymorth a chefnogaeth i bobl hŷn neu anabl sydd am addasu, atgyweirio neu wella eu cartrefi, ac i bobl sy’n dioddef tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o ddioddef tlodi tanwydd neu bobl y mae angen
iddynt wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi er mwyn eu gwneud yn llai oer.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom yma About us – Barcud

Rôl y Swydd:

Bod yn rhan o’r tîm o Weithwyr Achos a Swyddogion Technegol sy’n gweithredu ar draws Powys, gan helpu’r asiantaeth i fabwysiadu dull holistaidd o ddiwallu anghenion pobl hŷn neu anabl yn eu cartrefi eu hunain. Bydd y Gweithiwr Achos (Ynni Cartref) yn arwain y gwaith o gyflawni’r prosiect Hynach Nid Oerach ym Mhowys. Bydd yn un o ddeuddeg gweithiwr achos ar draws Cymru, sy’n gweithio ym mhob asiantaeth Gofal a Thrwsio ac sydd â rheolwr llinell lleol, ac sy’n cael eu cydlynu’n ganolog gan Reolwr Prosiect Hynach Nid Oerach Gofal a Thrwsio Cymru.

Bydd rôl y Gweithiwr Achos (Ynni Cartref) yn ymwneud â darparu gwasanaeth gwaith achos sy’n golygu ymweld â chartrefi – gwasanaeth sy’n holistaidd, sy’n cael ei arwain gan broblemau ac sy’n cael ei deilwra i anghenion yr unigolyn. Gan weithio’n agos gyda
Gweithwyr Achos, Swyddogion Technegol a phobl eraill yn yr asiantaeth, bydd y gweithiwr achos yn mynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â thai a materion sy’n peri pryder i’r unigolion dan sylw, sy’n effeithio ar eu tlodi tanwydd, ar eu hiechyd a’u lles ac
ar eu diogelwch. Bydd yn mynd ati hefyd i leihau defnydd domestig o ynni, gan wella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi a chynyddu incwm aelwydydd.

Bydd y Gweithiwr Achos (Ynni Cartref) yn cymryd rhan yng nghyfarfodydd rheolaidd y rhwydwaith Hynach Nid Oerach, a fydd yn fforwm ar gyfer rhwydweithio, dysgu, rhannu gwybodaeth ac arfer da, a rhannu gwybodaeth a data am achosion er mwyn helpu gyda
gwaith polisi ar lefel genedlaethol a datblygu a gwella’r gwasanaeth.

Bydd yn cynorthwyo’r asiantaeth i ehangu ei arfer gorau ym maes tlodi tanwydd, ym maes effeithlonrwydd ynni cartref ac ym maes cynghori, a bydd yn sicrhau bod cleientiaid yn cael gwasanaeth o safon uchel.

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: ‘Hybrid’ – Y Drenewydd/Adref – yn cwmpasu canolbarth a de Powys

Cyflog (ar gyfartaledd): £31,116.00

Oriau a math o gontract: 35 Awr, Llawn Amser, cyfnod penodol tan Mawrth 2026.

Dyddiad cau: 7 Mawrth 2024 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law
ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad: 18 Mawrth 2023

Gwneud cais:

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk