Crynodeb:

Rydym yn chwilio am rywun:

• Arwain i sicrhau bod prosesau Tâl Gwasanaeth yn effeithiol ac effeithlon.
• Herio a gwirio fforddiadwyedd tâl gwasanaeth ar ran tenantiaid Grŵp Cynefin
• Arwain i ddatblygu a rheoli prosiectau newydd yn yr adran
• Datblygu cyfleoedd cyfranogiad effeithiol i denantiaid

Amdanom Ni:

Mae Grŵp Cynefin wedi bod yn darparu tai o ansawdd, sy’n ddiogel a fforddiadwy dros chwe sir gogledd Cymru a gogledd Powys i dros 8,000 o bobl ers 2014.

Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu tai a gwasanaethau rhagorol, i gyfrannu i ddatblygiad cymunedau cynaliadwy a gwarchod a hybu’r iaith Gymraeg gyda balchder.

Rydyn ni am gynyddu iechyd a lles ein cymunedau i’r eithaf, creu cyfleoedd i newid bywydau a siapio lleoedd sy’n sicrhau dyfodol cynaliadwy.

Rôl y Swydd:

Rydym yn chwilio am rywun sydd â’r un ysfa a ni i ddarparu cartrefi a lleoedd cynaliadwy lle mae ein tenantiaid yn greiddiol yng ngwaith y Gymdeithas a dylai eich gwerthoedd adlewyrchu ein gwerthoedd ni.

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDD:

 1. Arwain a gweithredu’n briodol i sicrhau cyflawni gweithdrefnau tâl gwasanaeth Grŵp Cynefin yn effeithiol gan gydymffurfio â deddfwriaeth
 2. Bod yn bencampwr tâl gwasanaeth yn Grŵp Cynefin gan ddarparu cymorth a chyngor am y rheolau tâl gwasanaeth i gydweithwyr
 3. Gwirio a pan yn briodol herio fforddiadwyedd a gwerth am arian ein tâl gwasanaeth i denantiaid
 4. Cydweithio a chydlynu â chyd-weithwyr o fewn timau eraill y Gymdeithas i sicrhau fod ein darpariaeth yn addas a chywir
 5. Cydweithio i ddatblygu cyfleoedd gwerth am arian tâl gwasanaeth yn y maes tai
 6. Delio yn brydlon gydag ymholiadau gan denantiaid a lês-dalwyr ynglŷn â’u tâl gwasanaeth
 7. Cyfrannu at y broses adolygu taliadau gwasanaeth gan gynnwys cynhyrchu holl lythyrau a rhybuddion statudol sydd angen eu cyflwyno i’r tenantiaid
 8. Arwain a threfnu cyfarfodydd hefo tenantiaid i drafod ac egluro eu tâl gwasanaeth pan fod angen
 9. Gwirio cywirdeb gwasanaethau tâl gwasanaeth, er enghraifft llinellau ffôn, trydan, dŵr, nwy a ffioedd cwmnïau rheoli a herio yn uniongyrchol os nad ydynt
 10. Cydweithio’n agos gyda Rheoli Asedau a’r Tîm Cyllid wrth fonitro taliadau gwasanaeth yn chwarterol, gan bencampu gwerth am arian
 11. Cydweithio’n agos gyda’r Tîm Datblygu wrth osod tâl gwasanaeth ar gynlluniau o’r newydd, gan gynnwys herio’r angen am wasanaethau â chostau a chasglu’r costau i’w darparu yn amserol i’r timoedd Tai
 12. Arwain ar gywirdeb data tâl gwasanaeth ar ein holl systemau, er enghraifft offer arbennig a teleofal
 13. Sicrhau bod gwybodaeth gyfredol am dâl gwasanaeth ar gael, gan gynnwys ar wefan y Gymdeithas
 14. Arwain a chydlynu prosiectau gan ddirprwyo tasgau yn briodol
 15. Rheoli a monitro amserlenni prosiectau, gan sicrhau ein bod yn cyrraedd cerrig milltir y prosiect o fewn amser a chyllideb
 16. Bod yn ymwybodol o ddatblygiadau a deddfwriaethau yn y maes tai
 17. Cyflwyno adroddiadau rheolaidd yn unol â gofynion y swydd
 18. Sicrhau bod unrhyw faterion sy’n ymwneud â diogelu plant neu oedolion agored i niwed yn cael eu dwyn i sylw Swyddog Diogelu ar unwaith

Os oes gennych yr ysfa a’r angerdd i fod yn allweddol wrth wneud gwahaniaeth i ddyfodol pobl, hon yw’r swydd i chi.

Os hoffech sgwrs pellach am y swydd, cysyllwch â Rhiannon Dafydd, Rheolwr Tai ar 0300 111 2122.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd yma

Datblygiad Personol: 

Os oes gennych gymwysterau proffesiynol a’ch bod yn talu ffioedd proffesiynol blynyddol i’ch corff aelodaeth, byddwn yn talu un o’r rhain bob blwyddyn i’ch helpu i aros yn gysylltiedig â’r wybodaeth a’r addysg ddiweddaraf gan eich corff proffesiynol. Rydyn ni hefyd eisiau i’n holl gydweithwyr fwynhau buddion dysgu gydol oes, felly os ydych chi’n gweithio gyda ni byddwn ni’n buddsoddi ynoch chi fel hyn hefyd!

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Dinbych neu Penygroes a Gweithio o gartref

Cyflog: £32,957 – £37,093

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 35 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 21/06/2024

Gwneud cais:

I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y botwm Gwneud cais am swydd.

Byddwn yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau gwiriad Sylfaenol ar gyfer y swydd hon.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk