Crynodeb:

Cynorthwyo’r Rheolwr Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig ac Iechyd a Diogelwch i sicrhau bod Barcud yn cyflawni ei gyfrifoldebau statudol,  rheoleiddiol, cyfreithiol a moesol am iechyd a diogelwch ei staff, ei gontractwyr mewnol, ei breswylwyr a’r sawl sy’n ymweld â nhw. Hyrwyddo safonau uchel o ran iechyd a diogelwch ar draws pob un o feysydd cymdeithas dai Barcud.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom yma About us – Barcud

Rôl y Swydd:

Bydd deiliad y swydd eisoes wedi ennill cymhwyster cydnabyddedig ym maes iechyd a diogelwch (e.e. Diploma Cenedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, neu radd MSc. neu BSc. mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol).

Cyfrifoldebau Cyffredinol

 • Gweithredu o fewn Gweithgor Cydymffurfio’r Landlord a’r Gweithgor Iechyd a Lles Gweithwyr i ddarparu cyngor a chymorth strategol ynghylch iechyd a diogelwch yng nghyswllt pob mater sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch, a hynny i’r tîm gweithredol, penaethiaid gwasanaeth, rheolwyr, swyddogion a staff gweithredol.
 • Cynorthwyo gydag adolygiadau o bolisi ac arwain adolygiadau o weithdrefnau yng nghyswllt iechyd a diogelwch.
 • Cynorthwyo’r Rheolwr Cydymffurfio ag Iechyd a Diogelwch i adolygu darpariaethau a gweithgareddau iechyd a diogelwch ar draws Barcud. Cyflwyno gwelliannau a chynorthwyo i ddatblygu a chyflawni cynlluniau gweithredu ar draws meysydd gwasanaeth Barcud.
 • Cynorthwyo Barcud i gyflawni ei gyfrifoldebau dan ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â Chydymffurfio, ac i ragori ar y cyfrifoldebau hynny, gan gynnwys ym maes asesiadau risg y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai; diogelwch tân; diogelwch trydanol; y Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi; gwresogi; legionella; ac asbestos, ymhlith meysydd eraill.
 • Cynghori ynghylch ystod o feysydd arbenigol, e.e. rheoliadau tân, sylweddau peryglus, sŵn, peiriannau diogelu a chlefydau galwedigaethol.
 • Bod yn gyfrifol am adnabod a datrys achosion o fethu â chydymffurfio, gan gadw cofnodion a data priodol ynghylch pob achos o’r fath.
 • Cynnal asesiadau risg ac ystyried sut y gellid lleihau risgiau, gan amlinellu gweithdrefnau gweithredu diogel sy’n adnabod ac yn ystyried pob perygl perthnasol.
 • Cynnal ymchwiliadau’n dilyn damweiniau, neu ddamweiniau fu bron â digwydd, i aelodau o staff, preswylwyr neu gontractwyr mewnol. Cofnodi’r canfyddiadau, adrodd yn eu cylch wrth y tîm rheoli ac, os oes angen, adrodd yn eu cylch wrth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch dan y Rheoliadau Adrodd ynghylch Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus.
 • Cynorthwyo swyddogion cynnal a chadw i sicrhau y cydymffurfir ag unrhyw ofynion, ac y caiff gwasanaethau adeiladu eu darparu i safon uchel o ran iechyd a diogelwch, sy’n cynnwys arolygu ac archwilio safleoedd o safbwynt iechyd a diogelwch.
 • Cynorthwyo i gael pob cymeradwyaeth angenrheidiol ar gyfer rhaglenni gwaith adeiladu arfaethedig, megis cymeradwyaeth sy’n ymwneud â’r Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli), iechyd a diogelwch, a chontractwyr.
 • Arolygu ystadau ac archwilio gwaith adeiladu a chydymffurfio, ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau.
 • Darparu cyngor, hyfforddiant a chymorth arbenigol i staff ynghylch materion sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch, a chyfrannu i’r agenda ehangach o ran rheoli risg.
 • Goruchwylio staff penodedig.

Ni fwriedir i’r disgrifiad swydd hwn fod yn rhestr gyflawn, ac o gofio y bydd gofynion, deddfwriaeth a rheoliadau’n newid, efallai y bydd angen adolygu a diwygio’r dyletswyddau fel y bernir yn rhesymol ac yn briodol.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r fanyleb person yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cyflog: £45,038 – £50,798

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, parhaol

Yn atebol i’r canlynol: Rheolwr Cydymffurfio ag Iechyd a Gofal

Adran: Datblygu a Rheoli Asedau

Lleoliadd: Llanbedr Pont Steffan, Y Drenewydd neu Aberystwyth

Gwneud cais:

Dyddiad cau: 3 Mehefin 2024 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad: 14 Mehefin 2024

Gwneud cais:

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk