Crynodeb:

Cynorthwyo’r Rheolwr Cydymffurfio i reoli contractau rheoleiddiol a chontractau rhoi gwasanaeth, sy’n galluogi Barcud i gyflawni ei gyfrifoldebau statudol a rheoleiddiol a’i amcanion busnes a diwallu anghenion ei breswylwyr a’i weithwyr.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom yma About us – Barcud

Job Role:

Cyfrifoldebau Allweddol –
Rheoli trefniadau ar gyfer cydymffurfio a rhoi gwasanaeth:

 • Cyflawni rhaglenni Barcud ar gyfer cynnal Asesiadau Risg Tân ac Archwiliadau Drysau Tân, gan sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau’n unol â deddfwriaeth gyfredol. Monitro camau unioni er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau’n unol â’r asesiadau, a sicrhau bod ein cronfa ddata ynghylch rheoli asedau’n cael ei diweddaru’n gyson.
 • Datblygu a gweithredu contractau rheoleiddiol a chontractau rhoi gwasanaeth ar gyfer portffolio tai Barcud ar gyfer gofynion o ran diogelwch tân, er mwyn bodloni deddfwriaeth gyfredol, glynu wrth arfer gorau, cyflawni argymhellion gweithgynhyrchwyr a sicrhau diogelwch pawb sy’n defnyddio adeiladau.
 • Rheoli’r modd y caiff contractau eu cyflawni a rheoli darparwyr sy’n ymgymryd â gweithgareddau rheoleiddiol a gweithgareddau rhoi gwasanaeth (gan gynnwys rhai sy’n ymwneud ag offer arbenigol) ar ran Barcud, gan sicrhau bod gwasanaeth o safon yn cael ei ddarparu sy’n adlewyrchu gwerth am arian ac sy’n dangos bod Barcud yn cydymffurfio’n llawn yn unol â rheoliadau cyfredol.
 • Cynorthwyo i ddatblygu polisïau sy’n ymwneud â gweithgareddau rheoleiddiol a gweithgareddau rhoi gwasanaeth perthnasol.
 • Datblygu a gweithredu gweithdrefnau a llifsiartiau prosesau’n ymwneud â gweithgareddau rheoleiddiol, sy’n cynnwys llunio manylebau.
 • Cynorthwyo’r Rheolwr Cydymffurfio a’r Pennaeth Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig i reoli cyllidebau ac adnabod risgiau i raglenni rheoleiddiol a rhaglenni rhoi gwasanaeth.
 • Bod yn unigolyn cyswllt yr adran ar gyfer materion sy’n ymwneud â chydymffurfio o ran diogelwch tân, diogelwch cyfarpar gwresogi, rheoli asbestos, hylendid dŵr (legionella) a radon. Darparu cyngor rheoleiddiol cyffredinol i staff, contractwyr a phreswylwyr.
 • Cynorthwyo i gyflawni contractau eraill a phecynnau gwaith yn unol â chyfarwyddyd y Rheolwr Cydymffurfio / Pennaeth Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig.
 • Ymgymryd ag Ymgyngoriadau Adran 20 â Lesddeiliaid ynghylch rhaglenni rheoleiddiol a rhaglenni rhoi gwasanaeth pan fo angen.
 • Cynorthwyo i gaffael contractau cydymffurfio ac i reoli gwaith caffael yng nghyswllt pob agwedd ar waith cydymffurfio a rhoi gwasanaeth.
 • Awdurdodi gwariant yn unol â Rheolau Sefydlog, Rheoliadau Ariannol ac Awdurdod Dirprwyedig.
 • Sicrhau bod data cywir / byw ynghylch dangosyddion perfformiad allweddol ar gael at ddiben adrodd i’r Bwrdd bob amser.

Ni fwriedir i’r disgrifiad swydd hwn fod yn rhestr gyflawn, ac o gofio y bydd gofynion, deddfwriaeth a rheoliadau’n newid, efallai y bydd angen adolygu a diwygio’r dyletswyddau fel y bernir yn rhesymol ac yn briodol.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r fanyleb person here

Additional Information:

Cyflog (ar gyfartaledd): £38,955

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, parhaol

Yn atebol i’r canlynol: Rheolwr Cydymffurfio ag Iechyd a Gofal

Adran: Datblygu a Rhedoli Asedau

Lleoliadd: Llanbedr Pont Steffan, Y Drenewydd neu Aberystwyth

Gwneud cais:

Dyddiad cau: 7 Mehefin 2024 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau.)

Dyddiad y Cyfweliad: 17 Mehefin 2024

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r bev@charityjobfinder.co.uk