Crynodeb:

Cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth Barcud ym maes Gwaith Atgyweirio Ymatebol ar gyfer eiddo Barcud, er mwyn sicrhau bod y Gymdeithas yn cyflawni ei rhwymedigaethau busnes a’i hamcanion ac yn diwallu anghenion ei thenantiaid.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom yma About us – Barcud

Rôl y Swydd:

Cyfrifoldebau Allweddol – Gwaith Atgyweirio Ymatebol:

 • Darparu gwasanaeth amserol o safon ym maes Gwaith Atgyweirio Ymatebol, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.
 • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan denantiaid ynghylch gwaith atgyweirio, gan ymdrin yn broffesiynol â cheisiadau tenantiaid ac egluro materion technegol yn glir ac yn gryno.
 • Gweithio gyda staff y tîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid i ddarparu gwasanaeth cwsmer cadarn i denantiaid yng nghyswllt Gwaith Atgyweirio Ymatebol.
 • Monitro cynnydd gwaith atgyweirio, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i denantiaid pan fydd unrhyw oedi, ac egluro i denantiaid beth sydd wedi achosi’r oedi hwnnw.
 • Cynorthwyo i ddatblygu a gweithredu prosesau a gweithdrefnau ar gyfer Gwaith Atgyweirio Ymatebol.
 • Codi ac awdurdodi archebion am Waith Atgyweirio Ymatebol yn unol â lefelau awdurdod a ddirprwywyd ar gyfer y swydd, gan ofyn i staff uwch gymeradwyo gwaith sy’n uwch na’r trothwyon a ddiffiniwyd.
 • Paratoi rhaglenni gwaith ac archebion gwaith ar gyfer amrywiaeth o waith atgyweirio.
 • Rhoi cyngor ynghylch Gwaith Atgyweirio Ymatebol i denantiaid a’r Gymdeithas yn ehangach.
 • Amlinellu i denantiaid a staff Barcud beth y mae’r Gymdeithas yn gyfrifol amdano a beth y mae tenantiaid yn gyfrifol amdano o safbwynt gwaith atgyweirio.
 • Sicrhau bod gwaith atgyweirio brys yn cael sylw buan, gan gynnwys unrhyw waith y mae tenantiaid yn adrodd yn ei gylch y tu allan i oriau gwaith arferol, gan geisio sicrhau bob amser bod diogelwch tenantiaid yn brif flaenoriaeth.
 • Cysylltu â darparwyr sy’n gwneud Gwaith Atgyweirio Ymatebol, gan sicrhau eu bod yn ymwybodol o safonau a gweithdrefnau Barcud, a monitro gwaith gan adrodd wrth staff uwch ynghylch unrhyw waith o safon wael a gyflawnir gan ddarparwyr.
 • Gweithio gyda staff caffael i gael darparwyr gwasanaeth newydd pan fydd angen.
 • Cadw cofnodion ynghylch gwaith atgyweirio, gan sicrhau bod yr holl ddata’n gywir a’i fod yn dangos y gwaith a gyflawnwyd.
 • Dadansoddi cofnodion ynghylch gwaith atgyweirio, gan geisio nodi ffyrdd o wella’r gwasanaeth.
 • Cynorthwyo i ymgynghori â phreswylwyr ynghylch cyflawni gwaith atgyweirio, gan geisio sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni gan amharu cyn lleied ag sy’n bosibl ar denantiaid a’u cartrefi.
 • Gweithio ar y cyd â staff Rheoli Tai i nodi eiddo gwag yn gynnar ac i sicrhau ei fod yn cael sylw’n fuan a bod gwaith cynnal a chadw’n cael ei gyflawni’n gyflym.
 • Cynorthwyo i asesu a chyflawni gwaith ar eiddo gwag, gan sicrhau bod eiddo gwag yn cael sylw’n fuan a’i fod yn cael ei ailosod yn gyflym.
 • Darparu cymorth i dîm Gwaith Atgyweirio Ymatebol y Gorllewin yn ystod cyfnodau prysur.
 • Dirprwyo dros yr Uwch-swyddog Gwaith Atgyweirio Ymatebol pan fydd angen.
 • Cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth brys/y tu allan i oriau gwaith arferol ar sail rota, pan fydd angen.
 • Cynnal arolygon o gyflwr y stoc, arolygon Safon Ansawdd Tai Cymru ar eiddo’r Gymdeithas ac arolygon o ystadau yn ôl yr angen.

Ni fwriedir i’r disgrifiad swydd hwn fod yn rhestr gyflawn, ac o gofio y bydd gofynion, deddfwriaeth a rheoliadau’n newid, efallai y bydd angen adolygu a diwygio’r dyletswyddau fel y bernir yn rhesymol ac yn briodol.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r fanyleb person yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cyflog: £35,583.00

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, parhaol

Yn atebol i’r canlynol: Pennaeth Atgyweirio Ymatebol ac Eiddo Gwag.

Adran: Datblygu ac Asedau

Lleoliadd: Ceredigion

Gwneud cais:

Dyddiad cau: 5 Mehefin 2024 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad: 14 Mehefin 2024

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk