Crynodeb:

Cynorthwyo’r Pennaeth Cydymffurfio a Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig y broses o gyflawni rhaglenni Barcud ym maes Cydymffurfio a Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig, trwy reoli contractau’n gadarn mewn modd sy’n galluogi Barcud i gyflawni ei cyfrifoldebau rheoleiddio, amcanion busnes a diwallu anghenion ei denantiaid.

Amdanom Ni:

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

Darganfyddwch fwy amdanom yma About us – Barcud

Rôl y Swydd:

Cyfrifoldebau allweddol
Rheoli contractau:

 • Goruwchwylio’r gwaith o ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw a chydymffurfio wedi’i gynllunio sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i breswylwyr a lles-ddeiliaid Barcud
 • Goruchwylio’r gwaith o reoli, monitro a pherfformiad contractau darparwyr sy’n cyflawni gweithgareddau i Barcud ym maes Cydymffurfio a Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig, gan sicrhau bod gwasanaeth o safon uchel yn cael ei ddarparu’n gyson a bod gwerth am arian yn cael ei sicrhau bob amser.
 • Datblygu a gweithredu rhaglen Barcud ym maes Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig a chydymffurfiaeth, gan gynnig tendro pecynnau gwaith.
 • Cynorthwyo i ddatblygu a gweithredu polisïau a phrosesau sy’n gysylltiedig â chydymffurfio a gwaith cynnal a chadw arfaethedig gan gynnwys cynhyrchu manylebau.
 • Goruwchwylio cyllid a risg rhaglenni gwaith cydymffurfiaeth.
 • Cael yr holl gymeradwyaeth angenrheidiol ar gyfer y rhaglenni gwaith arfaethedig y bwriedir eu cyflawni er enghraifft yng nghyswllt y Rheoliadau Adeiladu (dylunio a Rheoli).
 • Darpari cyngor technegol ar faterion adeiladu a chydymffurfiaeth ar sail cyd-destun stoc y Gymdeithas.
 • Goruwchwylio’r gwaith o gyflanwni’r rhaglen dreigl o arolygu cyflwr stoc ac arolygon WHQS2 gan sicrhau bod y wybodaeth am gyflwr a gedwir yn gywir ac yn gyflawn.
 • Goruwchwilio rhaglenni Asesiadau Risg Tân (FRA) ac Archwilio Drysau Tân (FDI) Barcud gan sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau yn unol a’r Ddeddfwriaeth gyfredol. Sicrhau bod camau adferol yn cael eu cwblhau yn unol a’r asesiadau.
 • Goruwchwilio’r contractiau cynnal a chadw tir gan gynnwys rheoli diogelwch coed a gwaith cynnal a chadw cychol cysylltiedig.
 • Goruwchwilio’r contractiau cynlluniedig a chydymffurfiaeth eraill yn unol â chyfarwyddyd y Pennaeth Cynnal a Chadw a Chydymffurfiaeth Cynlluniedig/Cyfarwydder Datblygu a Rheoli Asedau.
 • Cynorthwyo i sicrhau bod eiddo Barcud yn ddiogel ac yn addas ar gyfer cynefin dynol , trwy reoli gwaith sy’n gysylltiedig ag iechyd a diogelwch.
 • Darparu cyngor technegol, cydymffurfiaeth a iechyd a diogelwch i ymwneud a phortffolio tai Barcud.
 • Goruchwylio’r gwaith o ymdrin ag ymholiadau tenantiaid ynghylch Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig a chydymffurfiaeth , gan sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n glir.
 • Ymgynghori â phreswylwyr ynghylch rhaglenni Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig chydymffurfiaeth.
 • Cynnal ymgynghoriadau Adran 20 ar gyfer gwaith mawr wedi’i gynllunio a gwaith cydymffurfio.
 • Awdurdodi gwariant yn unol

Ni fwriedir i’r disgrifiad swydd hwn fod yn rhestr gyflawn, ac o gofio y bydd gofynion, deddfwriaeth a rheoliadau’n newid, efallai y bydd angen adolygu a diwygio’r dyletswyddau fel y bernir yn rhesymol ac yn briodol.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r fanyleb person yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cyflog: £42,612.00

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, parhaol

Yn atebol i’r canlynol: Pennaeth Cynnal a Chadw wedi’i Gynllunio a Chydymffurfiaeth.

Adran: Datblygu a Rhedoli Asedau

Lleoliadd: Llanbedr Pont Steffan, Y Drenewydd neu Aberystwyth

Gwneud cais:

Dyddiad cau: 5 Mehefin 2024 (canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad: 11 Mehefin 2024

I wneud cais, dilynwch y ddolen isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.uk